TV & Radio

KMMK  ۆەەی ی ۆڤی

Halabja on March 16, 1988

ANFAL

ۆڕەی1991 ەی 1

Kurdish Exodess 1n 1991

ۆڕەی 1991- ەی 3

Radio rojava

ەیی ییی ە ەە ۆ یۆی ەڵی ی ۆێ ڵی 2011

کۆنگرهژماره 43

کۆنگرهژماره 42

کۆنگرهژماره 41

کۆنگرهژماره 40

کۆنگرهژماره 39

کۆنگره‌ ژماره 38

کۆنگرهژماره 37‌

کۆنگرهژماره 36‌

کۆنگرهژماره 35‌

کۆنگرهژماره 34

کۆنگرهژماره 33‌

کۆنگرهژماره 32‌

کۆنگرهژماره 31

کۆنگرهژماره 30‌

کۆنگرهژماره 29‌

کۆنگرهژماره 28‌

کۆنگرهژماره 27‌

کۆنگره ژماره 26‌ 

کۆنگرهژماره 25‌

کۆنگرهژماره 24‌

کۆنگرهژماره 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǐی

ǐی

ǐەیی یی یەیی ەەی ۆی ی ʁی
ǁۆی ێێیی ی ۆڤ ی ی ٢٠١٧ ەیە ۆی ییی ە ۆەڵی
ǁۆی ێێیی ی ۆڤی ۆ ٢٠١٧ ەیە ۆی ییی ە ۆەڵی
ەیە ە یی یەییەە
ەی ڵەڕی یی یەی Șە
ڕǁۆی ێێی ی ۆڤ ی ەی ٢٠١٧ ە یە ۆی یی ێ ە ۆەڵی

ەە
ڕǁۆی ێێی ی ۆڤ ی ǁیی ٢٠١٧ ە یە ۆی یی ێ ە ۆەڵی

ǐەیی ۆەەی یی یەی ە ەەەی ڵیی ǎی
ڕǁۆی ێێی ی ۆڤ ی ییی٢٠١٧ ە یە ۆی یی ێ ە ۆەڵی
ەڵی ە ǘی   ٤٦٢٩٢ ێێیی ی ۆڤ ەیە јیە ەە
ێێیی ەی ۆڤ ە ۆەڵی ە یە юێی ێەە ە ی یەی ٢٠١٧
ێێیی ەی ۆڤ ە ۆەڵی ە یە юێی ێەە ە ی ێەەی ٢٠١٦
ێێیی ەی ۆڤ ە ۆەڵی ە یە юێی ێەە ە ی ۆڤەەی ٢٠١٦

ێێیی ەی ۆڤ ە ۆەڵی ە یە юێی ێەە ە ی ۆۆەی ٢٠١٦

ێێیی ەی ۆڤ  ە ۆەڵی ە یە юێی ێەە ە ی ێەەی ٢٠١٦
ەی ێەەیی ە یەەی ی ϡ ەۆەەی ەۆێ
ێێیی ەی ۆڤ  ە ۆەڵی ە یە юێی ێەە ە ی ەۆی ٢٠١٦
ۆەڵەی ی ۆڤی : ۆەڵی ە ǐ ەێ
ێێیی ەی ۆڤ ە ۆەی ەیە юێی ێەە ە ی ی ٢٠١٦
یۆییەی ەیە ە ەیەی یەە ە ە ەەەی ڵ ۆ
ǐەیی یی یەی ەە ییی ۆ

ǐەیی یی یەیی ەە ʁیی - ە ʁیی ەیۆڕێی

Ґێییەی ڵۆԘە ۆ ە ەڤیی ێە ەەی ەەی یی

ەێی ڵǘە
ەەەی ǘی ەەیی ەیە юێی јییەە ێە ە
ۆ ە: ییی ی ەەی ەۆۆیی ۆ ʐێە
ǐەیی یی یەی ەە ی ەڕی ۆیی ێ ی ی
ǐەیی یی یەی ەەی ە  ەۆیەیی ەێ

ǐەیی ۆەڵەی یی یەی ەۆەی ەۆی  2715

ەیەی ۆ
ǘی ی/ۆەڵیەی ە ێەی ۆڕ ۆی ۆەڵیەی
ەەی эەی ێ ێێی ێە ەјیی
ە 25 ڵڕۆی ǐی ەڵێ ǐەیی ەەۆیی
ǐەیی یی یەی ەە ەەۆیی ی
ǐەیی یی یەی ەە ەێەی ڵیی ǎی

ەی ەەەی ێޡ ەیە ە ێەێی ǐیјیی
ǐەیەەی ێ ۆڵی ە ەیەە ە ەی ێ ە ەیە یی ێییەە یە

ǐەیی ۆەڵەی یی یەی ەە ی ە

ەی ێیەی ڵیی ǁەڕیی ی 1991

ەەی ۆ ەێێی ەی ۆڤ ەێ ەۆڵێەە

ۆ ە ەҐەی ǐەی

ǐەیی ۆەڵەی یی یەیی ەەی ەڵȎی ەەی ێ ێҐǘ

ەیەی ە ۆ ەۆیەیی ͘ەی ەێی

ە یی ییی ەێ ەەە ە ەەی

ەۆی ەјیی / ۆێۆѡ ە ەە یی
ە ە ۆەڵەی یی یەییەە
یی ێی ǘۆ ۆ ە ەی ۆەڵیەییە

ەە ǐʡ ǐە ەەە
یی یە ەʐیјی یێی ۆی ەیە ییەە ەەیەێ
ǐەیەێ ەیە ەەی ەڵی ۆەی
ەیۆی ێی ی ێ ۆ ە ی ەە ەە ە
ۆەڵەی ەی - ەێѡ ێی ی ێ ۆە ی ەە ەە ە

ێیی ڤەی ییە ۆ ەی ەڵȎی
ێیەی ۆەڵەی یەیی ۆ ۆەی ەەەیی
ǐەیی یی یەی ەە ۆەی ەەەیی
ǐەیی یی یەی ەە ەیەەی ۆە ەەۆی ٢٠١٣
ۆ ەەی ی ی ەەی ێی ڵ ێیەەی ی
ەێ  ۆ ەە ڕێیی ەیی ی
ǐەیی ۆیی ۆەەی ەјەیەیی یەێی ەەەیی ێۆی

ǐەیی ەەی ەەی ۆەڵەی یەیی ۆ ی ی
ەیەی ʐیی ۆیەی ی ی ەەی ۆێ - ەەی ی
ەیەی ʐیی ۆیەی ی ی ەەی ۆێ - ەەی ی ە
ǐەیەی ۆیی ۆەی ێەی یەێیی ەەەیی ێۆی

ەڵی ''ǘ'' ۆ ێی یی ێۆی
ە: ی ی ۆ ەەی ۆەڵیەییە

ەی ۆی ''ی ی'' ۆ ەەییە ەەی ێێییەی ەڵە

ۆەی ەڕێەەیەی ۆ ڤǘێ : ی یێ ەەڵ ەڵەی ј ییە

ییی ەڕǘێ ەە ییی ە ێ

ەێی : ەێ ێ ەەی ی

ێی ێی ەۆ

ەەی ''ۆی'' ە ۆی ێ ەە ەە ەۆ ی ڤی ەʁێە
ەیەی ǐјەە ۆ ەە ەڵەی ǐەی
ڵی ȁێ ەێ یی ۆییە
ۆێی ەی ١٦ ی ی ی - 4
ۆێی ەی ١٦ ی ی ی - 3

ۆێی ەی ١٦ ی ی ی- 2

ەۆیەیی ۆەی '' '' ەۆەیی ј ''ەۆ''ی ەە ەۆی ǐјەە

ەیە: ەҐەی یی ەێ ە ەەی ۆەێ

ǐەیەەیە ەیە ی ەی ەەی ێی یی ی ەڵ

ەییەیە ۆ ەҐەی ǐەی

ǐەیەەی ەی ۆەڵە ی ۆیێۆی ۆەڵی
ǐەیەەی ێەی ەی ۆەی ەەیی ۆەڵ ەی
ەیەی ۆەڵەی ۆەڵ ەی
ʐییی ەی ی ەە Șە

ێە ۆەڵ ە ە ێە ۆ ە

یی ٢٤ ڵەی ی ەڵەە ە ەڵی ۆێ

ۆە ی ǘۆیی ێ یەە یییە ەە
ێی ۆەڵە-ی یێۆی ەە ە ەڵȎەی ی ۆیەی ەەی ێ
ǐەیەەی ''ەڕۆ'' ەۆەی ەیϘی ۆڵەی ەەە ەیە юێی ڕەی јیە

ǐیەیە ەیە ۆیی ۆەڵی ەە

ە ۆ ەەی ەەەی یی

ی ۆە ۆەە ۆ ی

ەەی یی ەەی ۆی ە ە ی ی ی

ەیی ʐیی ە ەی

ǐەیەی ۆیی ۆەەی یی ەەʘێی ەەۆی

ێۆ ە 239

ǐی ۆەی ەی ی ەەی

ی ەیی یی ەەەەی јی ی ە ێی ەڕۆی 3/9 ە ۆ ەەۆیی ەڕێە

ǐەیەی ۆەەی یی ەەʘێی ەەۆی

ەیەی ەیی یی ەی

ێی јی  ێ ێەۆڵی ەڵێە

ەی ەی ەڵەە (ǘ) ۆ ۆǡ ۆێ ەەی یی ەی

ی یی ەڵە یەەی ەی ۆێی

ەیێ ە ەیی ی ۆەی ێ јیǡ ە ەێ ێی

ەیەی ێەی ی ۆڤ ەەەی ەە ەۆی ێی ەییە ەڕێە

ۆ  ۆی ە ییە ەیە ێ јیǡ ەی یە ی ەەی
ەەەێ ڵی ی ەەۆیی

ەڕۆ ۆی ەڵێ ەڕیە

یی ی ''ەј'' ی ەیی ۆەی ەییی ۆی 21/8 ۆۆی ρەەیی ە
ەۆی ەێ ەсە ەێەێی ڕیەی ϐەی ڵەی ەی ە

28 ی ەێ Șەی ەڕۆی ەەۆیی ەڕۆەڵی

ەی ێۆەێی ی ۆڤ
ۆی ییی ێ ی ەی ە

ێیی ۆی ێی ەیی ۆەڵی ەەیییە ەێۆی ەʡ ەјۆی ێ ەۆی ەێ ەێەێەی ڕیەی ϐە ەەс ەێ

ەیی ٢٤ ڵەی ی ۆی ی ەە
ەʁێەییەەی ەەی ۆ ەەی ی ەە ە
ەی ەیەی ۆیەی ј ۆ ەѐی ەڵی ی ۆێ - ە- ۆێ

ǘیۆێی ەە ەیە ǘی ەەی ێ ۆڵی ۆەڕیی ڕەیەیی ەە ەەێەی ییە یی  ۆەڵیەییە ەێ

ۆی ییی ێ ێی یەی

ەێ ێە ەییی ی ەێ ʘیە یەێ

ڕەییەی ێەی ی ێۆی ەە ەێی ۆە ۆەی یە ەێۆی

ێ ʐیی ە ێԘی ە! ە - 1

ەیی یۆʘی ە ێەی ۆە ەیەی

ێ ەڵی ''ی'' ی ە ەێ ەیە

ڕۆەی ەەەیی ۆ ێێی ەێی ەەیی ی
ێی یەی ۆەڵی ەە ەەیی ەەۆی ۆەڵی ەѐی

ەە یǡ ەەی یەەی ڵۆی ەەە ۆییی

ەی ۆەەی ''ەڵێ ۆی ەەی ێۆی ۆ ەیی ەی ێەیی'' ەەێ

ە ە ەڵڵ ە ڕیی ەەی ەی ەێی ێەێ ǘ
ەڵێی ەی ەڕ
ەۆی یەەیییە ەەێѡ ەەێی 26 ەی ەی
ەەی ی ۆڤ ی ەیە ەڵەە!
ǐەیی ۆیی ێەی ۆەی ی ی ەەۆیی
یەی ڤی ی ۆەی ەەەیی -
ی ێ
ǐەیەی یەە ە ی یی
ʐییی ەەʁێەییەەی یەێی ە
ەیەیە ە یی ەەەیی ەە
ǐییە ە ۆڤی ''ۆەڤ'' ەە
ێی ۆی: ʐۆ ەەە ρەەی ی یی ە
ە ۆ یی ەǘە ەۆی
ەڕۆی ۆڕەەۆەڵەی ێ (١٦/٥) ی Ԙǘی ۆڕەەۆەڵەەی ی ەێەەی
ی ێی ەی ۆ یی ەێ ێە یەەی ۆەڵی
ێی ەیی ەڵە ەەۆی ییە

ەەیە ەیە ەҐەی ǐەیی ۆەی ییی ۆیەی Әیڤیی ۆەی ییی ەە!

ǘیی ێ ێی ەەی ەώی ی ەێەی ێјۆ ەی
ێەۆڕێ ەە ی ەی ە ەڵی ۆێ
ەی ǐەی ی (113) ڵ ەیەی ەەڵی ی یەێیی
ڵۆەی ەǘی ۆەڵە ۆ ەەی

ۆەی ە ی  ێ ڵ

یۆیی ٩ی ەی (٢٠ی ǘەێە) ۆی یۆڤی
ەەی ۆی ەێی ەсە ەی ۆەی ە

یی ەۆێی ییەی ەی ەەی

ێی ۆی (ǘ) یی ەەی ەی یە ڵەەە

ǐەیەی ی ەی ۆ ەʐەی ەەی

ۆ ەە ی یی یی ێјۆ ی Șە

ۆی ڵەڕی ەڵەە ێ ۆێەی ەڵەە Ȑێەە!

یјی ٢٢٥ ە ەڕۆەڵی ەەی ێ ی ی ٨٩ ی ەی ەیە ێەی юێی ǐیјەی ێەە 
ەیی ۆەی ییی - ەјەیەیی ۆ ەۆی ٢٧١١ی ی
ێی ەۆ ی ڵی ٢٧١١ی ی یۆێ

ۆیی ( ۆیۆ) ە ێȐیێ ەڕەʘەەی ەیە ی ۆەڵ ە ͘ەی ێ
ەیی ەҐەی ǐەیی ۆەی ییی ەۆەی یی ٢٣ ەی ییی ەڵەەە
ەیەی ێی ۆی ەۆەی ٢٣ەی ی ییی ی ەڵەەە

ڕۆەی یەێیی ەەەیی ێۆی ۆ ǘی

ەیی ەҐەی ǐەیی ۆەی ییی ەۆەی ەی ەییەی ی ەە

Ӂەی ǘ ەێ ێی ۆ ی یەەی ی  ێی ەیەیی یی یی ۆەڵیەییی

ەی ǐەی ەەێی ەیە

ەیی ۆەی یی ەۆەی ەی 17/2/201 ەە

ێԘەە ەڵی ''...'' یە ەەی

ەیە ەیەی ۆ ێ ێەی ێی ەێی ۆ ەیە ێی

ێە یەەی ڵۆی ϡ ۆ ێ ێەی ۆییی

ۆەەی ێ ەەی ێۆیی ی ۆەی ییی ەڵی ۆێ

 ەێ ەەی ی ەڵەەەی ی ەێەی ییی یی ەەی ەڕۆەڵی ەە

ەێ ۆ ەە ۆیی ەڵەە

ە

ʘیە ǎۆی Șە: ەیی ǁی ۆ ییی ەی ەڵی

ەیەی ەەی ۆڕ ەەی ەەی ێی

ەڵی (ەیی ǁیی ۆ ییی ەی ەی ) ۆ . ەەی ی

  ە ەەی ی ەڵەەەی ی ەێەی ییی یی ەەی ەڕۆەڵی ەە

ی ە ە ەەی ی ەڵەەەی ی ەێەی ییی یی ەەی ەڕۆەڵی ەە
ۆی ٢٩/١ ەەەی یǡ юێی ێ ەە ەێ
یی (٦٥) ڵەی ەی ۆی ەەۆی یۆێ
ەەی ی ی ǐی ی ەێەی ǘڤی ەڕۆەڵی ەە

ʐییی ۆەڵێ ەیەیی ی ەی ەەی ǘی ی ۆڤ ەێ ەە ۆ یۆی ەی ی ۆێ ڵی ٢٠١١ - ەەەە

ێیەی ڵیی ەە یۆێ

юێی ێ ێۆ ێەی ێ ەەە ە ەی ێۆەی

 ەڵی ۆیەی ەی ی  ێەی ۆەڵی ەۆێ ۆیϘی ێ ی ەە ەیە ۆیەی ەڵی ۆێ ڵی ٢٠١١

ەێی ۆەی ''یی'' ۆ ڵۆی ۆەی ی
ێی ۆی/ǘ (٩)ڵ ەەی ڕ ەǘیی ەڕێ
ەیی ۆەی ییی ەۆەی ی ڵی ٢٠١١ی ییەە

 ەەە ەەی ڵ ە ە ەە یۆەێ ەیەی ە ەێە
ەەیە ەە ەێی ە ەێ ە ۆیەی ێی ێی ێی ۆی /ǘ
ەەјێەەی ەی ەی ێی ەەی ѐێڕی ەەڵ

ەیی ۆ ێە ەەێی - ەێ

ǐیی ێی ی ۆڤ ێی ێی ێیی ڕیی ی ێ یڵڵ یی

ۆ ێ

ی ی ۆی ییی ۆ ی ۆ ۆی ۆڵی ی坘坘
ێی ۆی: یۆیی ۆی јی یی ی ییی

ێѡ یǘی ی Ӑی ی坘!

ێ ۆ ۆ ێ ێێ坘
ۆ ێ یی ۆ ی ی 坘 ی 9
ۆ ێ یی ۆ ی ێ 坘 ! ی 6
ۆ ێ یی ۆ ی یی 坘 ! ی5
ێʘی ێی یی ۆی ییی ێ ۆ ی ێ ی 坘ی
یی坡 坘ی ی

ی ۆ ی 坘 ییی坘ی 坐ێی یی ی坘
ǐیی坘 ی Ґی ǐیی ۆی ییی
ێی ۆی ی坘坘 یی یی坘 ۆی ێڵی 坘

ێی ێۆڵی坡 ێ 坘ʿ
ێی ۆیϡ یی 坘ی ڵی 坘
ی یی یی ۆ ی ی
یی ییی ''ǘ ''ی یی

ێ Әڵ ی ǐی坘یی坘 ی 坘ی
یی 30 ڵی ی ڕێ ڵ ی ...
ێیی ۆیϡ ڕۆی ییی ێێ

ێی ۆی یڕǡ ی ێی ۆێی ێڵی 坘ێ

یی 31 ڵی ی یی یۆڵڵ ییی ێڕێ
ۆی 28 ی ێ Șی ۆی сэی юێی ۆڤی ۆی ییی ێ
ی坘ی ۆ ϐی ڵی ی ێ

ۆڵیی یی坘 ێ ی ێی ێ
ی ! ی ۆڕی ی坘 ڵ!
یی 27 ڵی ی ۆڵیی یی坘
ی ј坘 ی јی Ǎیی ۆی ڵی 坘ی

ǐیی ۆی ییی ێی юێ坘ی јی ێ ۆ

ێ ۆیی ێۆڵیی ۆ ێ

ǁۆی ڕێ坍ی ۆی ی坘ی ی ڵ (ǘ)

ی

ەەۆیی ۆی ەەیەی ێی ە
یۆ ۆ ڵ (ی) ی ۆە

ەەی ە ەјەی ەەی ەەەیی

ی ۆ (ۆەی یی ۆڤ)

ەێ ە ۆە ۆ یۆی ''ەەۆیی''

ی ەەی ی ڕێێ ....

ەێ ۆۆیی ەەەی
ۆی ەەۆیی
ەەە ێی ۆێی ەیێ

ەی ''ەێ'' ە ەە ۆ ەیڤ ی ە ڵ ەی یەییە!

یۆ ۆ ڵ ''ڵە ەڵە''

Ԙ ەەی یی ییی ۆڤ
ێی ۆی یی ی ەەҁە ۆڤێیی ە ەە ј
ێۆی ەەۆیی Ԙیی ە ەјەە
ە ێ ۆ ێۆی ەەۆیی ی

ەڵێ ۆ ەەۆیی ە ۆەڵێ ....

ەەی ەەی ی ەە ʘەی ەەۆیی
ی یۆی ەەی ەی ەی

   یۆی ەی 16 20

ۆەەی ۆڵە
ێی ۆەی ''ە'' ە ەڵ ی ی
ەەڵ 26/ۆ ەێە
یەەی ێ јە Ȏј
ێەی ەی ییی ەە ۆ ʁی ەەۆیی

یۆی ''ی ԁێی''

ەیە ە ێی ''ێی ێϘی ۆییی ە ۆ (ۆە) ەی 8
ی یی یەی
ە ێەی ەەی ەەۆیی ەە ڵەەە

ەیە ە ێی ''ێی ێϘی ییی ە ۆ'' (ۆە) ەی  7

ۆەەی ڵی ە ەی̡ ڵیی ە ەەۆیی ەەی
ە ە ǁ
یۆی ەی 11 ۆ 15 

ەەڵ 25/ ۆ ێی ەە ڵ!

ییەی ێی ەەی ۆ ڵ
یی ی
ە ی ǘ ەϿ
ەەە ەەییەی ۆ
ەیە ە ێی ''ێی ێϘی ۆییی ە ە (ۆە) ەی 6
ی ڵ ۆ ەە ۆ ە ۆەی ی
ەیە ە ێی ''ێی ێϘی ۆییی ە ە (ۆە) ەی 5
ǘەی ǐیјەی ەە ە ەیەی (ڵ)ی ێјۆ ێە 
ە ە ۆ ڵ ە ۆیە

یۆڵی (ەی 1 10)

ەی ێۆ
ەۆ ی (ێیی ەە) ە
ەیە ە ێی ''ێی ێϘی ییی ە ۆ (ۆە) ەی 4

ێیەە: ەیە ەەی ۆەە

ەەەی ڵی ێە
ەە 24/ۆ ی ەی
یۆی ی ۆۆ

ەیە ە ێی ''ێی ێϘی ییی ە ۆ'' (ۆە) ەی3

ە ەڵ 23/ ۆ ەی ێی
ەی ۆی ۆ ڵ
ەە ێی ی ێیەەیەی ەی
ە ەە ەڵەی ەەۆی
ۆی ە ۆەڵی ڤی ەە ەڕە!
یۆی ۆ ی
ە ǁەڕەی ەیەە
ەە 22/ ۆ ە ʁییە ۆە
ەѐی ێ ڵ ەیڤی

ەیە ەێی ''ێϘی ۆییی ە ە- ۆە'' (2)

ەیڵی ی ە ەەی ڵ !

ەڵی ەی ێڕی ەԡ ێەەیە ەۆ ێی ۆیی ە

ەیە ەێی ''ێϘی ۆییی ە ە- ۆە'' (1)

ەەڵ 21/ەیە ەەی ەی ەە
یی ێەی ەڵەە ە ۆییی ڵ
ە ەە ەەی ی-ەەیی
ەی یۆەییەی ەѐەە ەەی ەە ێ ەیʿ
ۆەەی ڵ ۆ ڵ ە
ۆ ۆی یی ە ی
ە

ەە 20/ ەە ʁی

یۆێ ەڵی ڵی ە ەј
ییی ەڵەی ەیی ە ی ە ەی

ی ەۆی ''ۆی یۆی ''

ەێ ە ''ǎی'' ١٩٥٩ ێ ەی
ۆ ەۆ ە ە ەەی
ێ ەۆ
ەی ە ۆ ە : ەی یڵ ی ڤۆ
ی ǘۆ ە ۆ
ەј ییە ەیەی ەیەی یەییە
ە ەی ''ی ێڵ''

''ۆ یێی'' ڕێی

ەەڵ 19/ ۆ ۆەیە
ی ۆ ەەێی ۆ ۆیی ێێی ییی
ەەڵ 17/ ۆ ۆ ەیە
ی: ەی ڵێێەە ١٠٠ ی ێ
ۆڵی ێ ە ەەیی یە
ە ی ە ەʿ
ە ەڵ 16/ۆ یی یی ەە ǎی
ڵەڕی یی ەییی Ӂڵەیی ەی ێەѐەی
ەێۆ
ی ییی ەӡ ی ە ە ی ǘەە
ەەڵ15/ ۆ یەێی ۆڕ ی ییەی ەڵ
ەەی ەڵی ێ ۆی ەۆەی ە ی ێیی
ۆیی ەی ێی ەی ە ە
ە '''' ە ''ۆ'' ۆ ی!
ۆی ەەەەی یۆەی ۆ
ە ەڵ 14/ ێ ێ ێ ە ی
ەی ەەەی ڵ
ۆ ۆ ەی یێ ە ەیڤ
یۆێ ۆی ێەѐە ۆی ڵی
ی ۆڵ  ەڵەەی یۆی ڵ
ۆڕێ ەێی ە ێۆیێی ەەۆیی ەەی ۆەڵیەییە
ە ەڵ 13/ۆ یی ǁەڕیێی
ە ەی
ی ەە ە ەە ەیە یە!
ێیە ʐۆ ە ەڵ ە
ییەە ڵی
ە ەڵ 12/ ەە ەیەەی ی ێەی ەێ
ۆی ەۆی ەјۆی ی ە ǘ
ەۆەی ۆی ییی ێ
ە ەڵ 11/ یێی یی ۆ ەڕۆی ەێ ە ەەە ۆ ێە!
ەی ەۆ ەە ی ێۆی
ییەی ی ە ەەەی ڵ
ۆۆە ۆюێیی
یەʘ '' ەەی'' ی ەیǍێەە
ۆԡ یە یەڕێ ǘ ێەێیەە ەەە ەەەی ەۆ
ۆ ۆ ''ەی ''ۆ ''٢٧ ڵە'' ٢٧ ڵ
ە ەڵ 10/ ۆ ە ەەی ێیی ەەۆیی
ەј ەیێی ی ەی ی
ەڕیەی ەڵە ΍ەی ەەی ەј
ە ەیە ەەیە ە ۆ ەێ
ەەۆیی ە ʡ ەە ەڕ ڵ ەۆ ەە
یۆ ۆ ڵ
ۆی ۆ
ە ەێی ەەیی ەەی ێی یی ǐەی ۆڕی ی ۆەڵیەیی
ە ەڵ 9: ەە ەڕی ڵ ەە ەیە
ەی ە
ە ەڵ 8/ ی ەڕی ڵ ە ەەэی ێی ێەѐە
یۆۆیی ێҐ ە ڵ
ە ەڵ 7 / Ґјی ڵ ەەەэی ێی ێەѐە
ۆڤی ''ێԁیڵ''ی ڵی: ەۆ یۆ ەە
ەە یی ٣٠ ەی ی ێ
ێیە ەۆ ێە ϐەی ێەەیی
ە یە
ە ەڵ 6
یۆ ۆ ڵ ێӘەی ی
یی ەی ە ەڵڵ ە ەییەی ەڕی ۆی ەەەیی
ۆەیی ە ەەی ە ەی ییە
ێەی ە ەەی ڵی
ێۆ ەڵەەەی ەە ۆ
ە ەڵ 5
ە ی ەǘی ۆەڵی ییەی
ی 5
ەەی ەەڵیی ی ەی ەیە ە ێی ی
ە ەڵ/٤ ڕێی ەی
ی ە ەە
ەی ەی昡 ڵەڕە ییە ەەیۆە
ی 3
ەی ۆی ی ۆ ڵ
ی 2
ی ێ: ەی ەەی ی
ی 1
ەۆ ڵەڕی ە
ەی یەی ێсەەی ە
ە ەەȘ ە ەјەە ۆ ǘی

ە ەڵ (ۆ ǘ )

یەی ''ی'' ۆ ڵ!

ێی ۆ
ی ەڵی ۆی یی - ی ییی
ە ەԘی ێޡ ی ەییی ەە ە
ی ییە
ۆیی ەی ۆۆی ە ۆۆی  ەی یی '' Ӂییە'' ێڕێە
ە یی 53 ڵەی ەێ ی
ەییی ە یە ییە
ە ەڵ
ۆ ێ ە ە ەە ێ!
ەј ێە ە
یی ەەۆیی
ی ј ە ώی یەەی ەۆ
ەە ێەە
ێی ەیی ەی  ێ ی ەڵەە
ەڵێ ۆ ە
یی یە یە ۆ ڵ
ەێ ە ەەەەی ۆ ە ەەҡ ǎی 1959ێ ەی
ەјەە
ێϘی ەێ ەەی یی ەی یϐە ێۆی
ۆ ەیԡ ەیەی ەی ە ەە
ە ە ۆێ ʐیی ۆ ۆێ ە ۆۆڵ
ە ێییی ەەڕ ی ێی ǘیی یی
ی!
ێѐی ییە ۆ ە ە ێѐی ەی!
ەڵەی ی ǘۆ - ەڵە
ǘۆ ەی ە ێ ەەێ
јی ۆیێۆی ۆیی یەی ی
ەە ە ەۆ
ەێەی ی ێۆی ە јی
ە ڕ ە ە () ۆ ی یۆ

ە ە ێی Ґی ەەۆیی

ەی ی ە یەʘەی

ەی ی ڕەیە

ە ەە ەی ϡ ی ی

ە

Әەیە ە ەی یەە

ۆەی ەەەیی ϡ ە ەەی  یییەی

یەی ی ۆی ی یی ێ

ە ە ەیی ەەە Șە

ەە  ی یی- ییی ەی

ەێ  ە ەەەەی ۆ ە ەە

јیǡ ە ۆەڵیی ەەییەەە ۆ ۆەڵیی

ەڵی ۆ ێیەەی ۆ ە ەە

ە ەۆی یێەڕی ە ەԘ

ەڵەەی ەەی ڵ ی یϐێ

یەی یۆی ی ۆی ەەڵ ۆ ەە ی ە ە

ی ە ڵیǡ ییە ە ەەیی

ەڕی یە ەюەەی јیی ڵی

ۆە ۆی ەی ۆ ییە!

ۆە ۆ ڵ ... ێ

ۆ јی ەە ەێی ێیی ە

ەۆی 2016 ەڕێ

ێی ەۆҡ ێی Ґیی ەј昡 ۆی ییی ی

ەی یی

ەە ەە ە ەییەەی ١١ی ی ١٩٧٠ ی یە ی یە!

یʐی ی ییی یییە

ە ییە ۆ ی ە یی ەۆ Șە

ەی ێەەی یۆ ۆ ڵ ە ێ

یۆیی ۆەڵەی ڵی ە ەی ەۆەی ۆی ییی

Әی ی ǘ

ەەی ەی ێҐی ەј
ەی ە ەԘی ڵ
ەی ییی ۆەی ''ە'' ڕەی ی ێۆی ەەی ǁییەە
ۆ ەی ە ەێی ەјە
ە یԘێ ەەی ǘییەی یی ۆ ە
ە ەەی یی یی یی
ە ۆەڵیەیی ڵ
ەە یییە
ەەҁەیی ј ە ییەەە ۆ ۆۆییە

ەەەی یی

ەە ەە ێۆیییەی
Ґјی ەێ
ە ییە!
ەێ ە ەی ەەی ''ی - ێۆ'' ە ەێ
ەە ەەە یǡ ە ێۆ
- ی ەی ەی ǐیјە ە ەیڤێ
ی ی ێی ە ییەەە ۆ یەێی
یۆی ەڵەی ەەەیی ەڕەی ە Ӂۆڕێی ە ەە / ەی 3
ەە ە ە ǘ ەی Ȑە
یۆیی ەەیی /ەی 2
یۆی
ێۆی ەەەیی
ەەۆیی ی ەی ۆی
ۆەی ەەڵەەی /ەѐی یەە
یە ە ەی ەی ێە ەە
ۆی ە ۆ ەە
یە ە 65
ێەی ۆڤی ێԁیڵ ەەڵ ەەی ی
ێی
یەیی ە ڕی یی ە ێۆی
ەیە ۆ ێی ڵی
یە ە 64
ێەی   ەەەەی ەی ەە
ەјە ێ ەۆیی
ی ەە ێ ە ە ڕ
یە ە 63
 ڕی ەەۆیی
ەڵڵ ە
ەڵێ ەی ەەڵ ەی ۆڤی ە
ەڵ ە یە ەڵە ی
ێی ەی ی
یەی ی ώەۆییە
ǘیی ەی ێۆ ەێ یی ەۆیەی ەەی ǘی
ەјەی ەیەە ە ۆڕیی ی ǘ
ەی
ۆڤی یە ە 61
ێی: ی یۆیی ی
ۆ یی ی ە ی
ێ ەڵە ەێ
ەی ێیەی ییی ەێی ەێەیەیی ەڵ ώی ەڵ ەی
ەە ەی ەەی ەەی یی ''ەی'' ە ەی ێ ەیە!
ی ەێ ی ەەی
یە ە 60
ەیی  ەјۆەی ی ەی ی
یۆیی ە
ۆەی ەѐۆڕی ە - 2
ەە ە ۆیە
ۆی ییی ی ۆی یەیی ەەیی
ی  ی - ەی ǎیی!
ەڵێی ەڕەەی ی ێی
ەەیی ەیە ەێ ۆەڕی  ەیی ۆیەی ۆیە ەѐی ۆی ǐێ
ێۆی ە
ەڤەی ی   ی ەەʿ
یە ە 59

 

ێە
ێەیی یەی ۆی ییی ێەیی ێ یە
ێە یەێی ییی
ەی ە ەێ ێی ی ێ ێ ێ
ۆی ەیی ۆی ەەۆییە ە
ەێی ۆ ەەѐی ''ەێ'' ی
ێەییە ی ۆەڵ ەەی ەە ە ەێ ییە
ەە ڤێ ەەەی یەǁەی
یە ە 58
ی ێ
ەەێی یی ''یی''' ''ەی'' ەی

ۆی ە ەی یەەە ەە ''ۆ'' *

ەەیە ۆ ەی ی ێەѐەی
ە ێڕێ ەەی ی ەە

ی ی ی ێی ۆە ەەێی

یی ەی یڕی ەییە ی ێۆییە
ۆی ەیە یە یییەی ەە ە
ەی ەڕە ۆی ەیە
 ێەی ەێێی ێۆی ەیڤە
یێی ۆیی
ەیە ۆ ەی
ەە ەǍی ی
ە ە ێە یی یی ییەی ە ە ەǘ ۆی ەە
ەە ǘە یە
یی ە - ۆێ
ەێی ەјی یی ەی
یی ۆڵی јی ەەڕی ەەە
Ԙی ڕەە ێ ی
ۆ یە ۆە ە ەەی ەەی ەە ەڵ
ەیی ۆەڵی ەڕʡ ەە ە ەی ەڵەی ی
یێی ۆێ
ێێەەی ێԘی ە ەی
ۆێ ەڕێیی: ێۆیی ەەی ǘ! ی: ە ەی یەەەی ی ەی ەڵەی ەەۆی
ەەە: ی ۆǡ ۆەی ە
ێۆەەی Әۆە ەۆەییەی یەە
یی ǘەیی (ی) ەی یە ۆەی ە
یی یەەی ەڕ ǐیјییە ەێ
ێی ێ: یی ە
ەێی ەەی ەە ۆ ەڕی Ґیی ǘ ەەەی ییێەە ۆ ەێەی ێ
ەڕی یی ەەی ǘییە! ەڵێی ەсێیە ۆ ە ەی
یەێ ەیی ە
یە/ ۆەی
ی ە ۆیە یی ییەی ڵ ە ە ێی ەەی
ەە ییە
ێ ەсە ە ەە!

یǘییەی یە ە ە ەە '''' ەیێڕیی ە ە

ۆ یەێی یەڕێیی یی ەڵەی ی ەێ Șێʿ

ǘی ی/ۆەڵیەی ە ێەی ۆڕ ۆی ۆەڵیەی
ە ە ی ە
یی ەڕەیی
یەڕییی ەەەی ێی ڤی (ە)ی ەۆیەیی ϡ ەی ە ی ەەۆیی ۆە ە
ەۆەی 27 ی ڵیی ییی ە ە ی ەە
ǁەڕیی ەێ ە ەی 1991ی یی ە ۆی ە ە ەێ
ی ەی ی
ڕەەی ۆیی ی Ґјی ە ǐیјە!
ەڵێی ەەۆی ەە ەێ ەڵە
ەیە ۆ ە ی ەێ ۆ ە ǐیјە
ەە یی ی یەی ρەەیی ییە ەی ییە - 2
ەە یی ی یەی ρەەیی ییە ەی ییە - 1

 

ەیەی ە ۆ ێە ەјیییە ەڵی ەەی ی ەەی ی یی ۆیێ ە ەی
ەێی ەە ۆەەی ی
ێە /ی
ۆەەەی ەە/ ەۆ ەѐی 1
یە ەی ەەەڵʡ یەی یی ەۆڕێʿ
ۆەەەی ەڵە ەی 16
ۆەەەی ەە ەی 15
ۆەی ەەڵەەی ەی 5
یە ەیە ۆ ǐەیی ەڵەی ی ەە
ۆەەەی ەە ەی 14
ەەەی ەیێ ەە ە
ۆەەەی ەە ەی 13
ە ە ۆیەی ۆ ەە
ۆەەەی ەڵە ەی 12
ۆەەەی ەە ەی 11
ی ''ە ەە''ی ەی ەی ǘەی
ۆەەەی ەە ەی 10
ۆەەەی ەە ەی 9
ێی ۆ ی ڤی ەەەی ێ یی ەەەیی ەەڵ ی ی
ۆەەەی ەە ەی -8
ۆەەەی ەڵە ەی -7
ۆ یی ە ەی ۆییی ۆ ە ەە
ێی ۆەی ڤ ەەڵ ەیەیی ەەەیی ی ەј ەی ǘە ەی
ۆ یی ی ەڵ ەی
یӘۆێیی یەییی ییی ە ێیییە

ۆەەەی ەە - ەی 6

ǐەیەی ەڵەی ەەۆی ی ەیی ەەە ǘێ
ی ە یی ێە
ۆەەەی ەە - ەی 5
ڵی ی ێی ەۆ ەڕەی ێەەە
ۆەەەی ەە - ەی 4
ێ ەیی ە  ێ ەڵۆی ەەڕی ی ەڵ ە
ۆەەەی ەە - ەی 3
یە یەەی/ ێјۆ ێە
ەیی ǘ ە
ۆەەەی ەڵە ەی - 2
ۆەەەی ەڵە - ەی 1
ە ێیییە ەە ەەییەی ی. . . ەڕۆە ەە
ۆیە - ی Ӑ
ۆیی ییی: ώ یەیڕەʘەەەی ەەی
ەǘی ەی ەەیی ە
ەیە ەەەی ۆ یەی ە ەە
ǁەڕەیەی ە ەێیەی ەێەیەی ەی ی ەێی
ەڵێ (ەی) ە ێ
ی یەێی یی ەی ەی
ەەەی ێێی  یۆی
ی ەی
ۆی / ەѐی ە
ییی ۆ یێڕییەەی ەی
 ە ۆەی ێە یی ی ە ە ییە ێ
ە ە
ەەیی یەەی
ێی یی ەە ەی Әە یی - یەی 2
ۆی / ەѐی ێیە
ۆی / ەѐی ە
ێی یی ەەڵ ەی Әە یی
ەیەی ڕە ۆ ەەی یی یەێی ییی
ی ە ەە ەیی ی ەی
ییی ێەڵەیی ۆ ی ۆ
ە ێەیە ەی ێە ییە
یەەییەی ێјۆێە ۆڕەەی ەی
͘ەێی ە ێیی ە ێۆێی ەیەیی ەیە
ەەڵی ەی یەی یە ە
ەە یییە - ەԘۆڵی یەە
یی эǘێی ێ
ەۆ ѡ یʐە ڵییەەی Ԙ ە
ەەی ەە ێەەی یە
ەڵȎ
ۆ ی ی ەی 62 یی ی ەڵۆەی ەەە
یەە ەی ''ەە'' ە ڵیەە
یە ە 45
ۆەی ەەڵەەی - ەی 4
ەە ۆڤێی ۆییی ەەەییە ەی ڤێ ە ј ەیە
ەەە
ی
ۆی ی Ԙی یی ێەی ڵ
ǁۆی ی - ەی ێە
ە یەێی ۆԐێڕی ی یەیی
یە  ە 44
ǁۆی ی - ەی ە
ۆەی ەەڵەەی - ەی ێیە
ǁۆی ی - ەی ێیە
ǁۆی ی - ەی ە
ۆەڵی ەێ ێێ ەڕۆ
ەەڵێ ەەڵ ͘ە
یە ە 43
ۆەی ەەڵەەی 2
ی یەی ە ەјیەییەی ێ ە ە Șێێەە
یە ە 42
ۆەی ەەڵەەی 1
یەی ی ەە јی ێیی ە ۆڕە
یی ٤٥ ڵەی ۆەی ێەی ی Ґیی ەی ە ە
ەی ٢٣ ەюەەییە یییە
ۆەڵێ ە ەڵە ەەی ۆەی ەەەیی ە ەێ- ەی 3
یەی ی ەی ۆ
ۆڤی یە ە 41
ۆەڵێ ە ەڵە ەەی ۆەی ەەەیی ە ەێ - ەی 2

ڵ ەەیی 28ی ەێ
ۆ ی یی
ەێڵەۆ
ۆەی ەەەیی ە ێیییە
ەڵǍۆ ەێ ی ێ ێ ێ ەەڵی ۆە ەە ۆڕەی ییی
ۆەڵێ ە ۆ ۆییی ێјۆ ێە
ۆەڵێ ە ەڵە ەەی ۆەی ەەەیی ە ەێ- ەی 1
ەی ۆەی ەەەیی ەڕە ەјێی یی ێییە
یێ ەێۆەی ی ەی یی
یە ە 40
ێی ە ۆی ەەەیە
ی ی Ԙǘ - ۆ
یەەی ە
یە ە 39
Ԙی ێەەی ڵ ی ەەی ێ
ەەڕە
ێ ە - ǘێی ەی ێی ێیەی ە
- ەێ ی ە
ەڤیێی ی
یە ە 38
Ґە ێی ی ییە
یەی یە ەۆەی 46 ەی ەەی ەی 46-47ی ەی
یە ە 37
یەەییە ە ێڕێ ەیی 24 ڵەی ەی ''ە''
ۆەیی ەیی ەێ ەۆیەیی ǘی юێی јی
ەی ۆ ە ەێۆەی ǘ

یەی ەی ەەۆیی
ۆەیی ''ەیی'' ێ ەۆیەیی ǘی юێی јیǡ ەیەەی ێ ۆە ەی ۆی ەی ǘ ەڵێی ی یەێیی
یە 36
ەەی یە ە ەۆی ٢٧١٣ی ی ەەەی ''ۆی'' - ۆ ی ڤی
 ۆەڕی ەیەەییە ǁەی ێەی
ەە ەەیەی ە ەە ە ە
ەی ەەی ەێی ەەەیی ۆ ەی
ۆی ەڵ ە ەەڵ ەە ە یەρە ەەەی ''ۆی'' - ۆ ی ڤی
ۆی  ڕێ ەڵی ەەڵ ی ی ەە ە ڵیی ەی ییی ەڵەە ە ەەی ۆی - ۆ ی ڤی

ەی ەڕێ ڕێ ەە ە ەەی ی ە ''ی ە'' ۆ ەјۆی јی
ۆی ی ێ ەڵی ەەڵ ە ێۆڵەی یی  ǘ ەە ەی ەەەی ''ۆی''
ۆ ەەڵ ەیەی ە ǘ ی یی ەەەی ۆی
ۆی ی Ґ ۆی ەەڵ ە   ێۆەی یی ۆ ی یە ەەەی ۆی
ۆەڵێ ێی یە ەۆەی ٨ی
ۆەیی ј

ەی
ەۆی ۆی ەێ: ی ەیە ە
ێەییەی ێ ێ
ۆ
یە 35
ەی ڕەی ەیی ی ۆڤ
ۆی ی ڕێ ەڵی ەەڵ ەیەیی ەەەیی ۆ ی ی ەەەی ۆی - ۆ ی ڤی
ەەڵێیی یە ەڕۆەڵی ڤی ەۆەی ێە
یەی ەێ ەیی ێۆی ۆی ییی ێ
ەەی ۆی ەی ێ ''јی ێ ێ ێ'' ۆی ێۆјی ەیە ڕێی ە ی - ێەی ێۆی
یەی (٢ی) ێە
ە ەێە ەی یڵی ڵ
یەەیی یەە ۆی ە ەێ
ۆی ی ێ ەڵی ەەڵ ەیەی ەەەیی ۆ ەەڕەی ەە ەەەی ۆی
ۆی ی ەی ەەە ەەڵ ۆی ǘی یی ەەی ی یڵ ەەەی ۆی

ێԘی ǁەڕی ەی

ۆی ی ەڵ ە ەەڵ ۆی ێۆڵەی یی ێە ەی ەەەی ۆی

ۆی ی ێ ەڵی ەەڵۆ ەە یی ۆی ی ەʐەی ەە
یە 34
ۆی ێ ەڵی ەەڵ ەیە ۆەڵی ۆ ێ ەیی ەەەی ۆی
ۆی ەڵ ە ەەڵ ەە ە یەρە ە ەەی ۆی

ی Ș!
یە ێ ێ ێ ە ێۆјی ێ ەەەیەی!
ێ ی ێ
ڵۆڵ ۆی
ۆی '''' '''' '''' ەەڵ ە ەەی ەی ەјەیەیی ۆ
ەێ ەەەی ەە ەەە
ەی ەە ێەی ێ ەۆەڵەی ی
یە 33
ǐەیی ەڵەی ەەۆی
ەی
Ӂەیەی ە ۆ ەсی ەێی
ۆ ەی ییی ەێ یەی  ۆڤی
ǘە ی ەەی!!   ǎۆ
ەҐەی ی ێی ێ - ی یی یە ە
یە 32
یەی ەەی ۆԐێڕ ەی ە ی
ێی ''ەێ'' ەەڵ ی ی ەە ە ێێی ''ێی یە'' ەڵێی ͘ەی ەێ
ۆی ''ۆی'' ەەڵ ۆ ەیەیی ەەەیی ەەڕەی ەە
یۆڵی ''ڵ'' ''ی'' ەیی ەێ
ۆی ''ۆی'' ەەڵ ێۆڵەی ێ ۆ ەی

ۆ ەەڵ ەیەی یەە ۆە ێ ی یی ە ەەی ''ۆی''

ڕۆەیی ی ییی ەڵەەی ێەێ

یی
یە ە 31
ەەە ەی ی ێی
ەێ ەی ەەێʡ ەەی ییە
ۆ ەەڵ ۆǘی ەیەیی ەەەیی ێ ەی ە ەەی ''ۆی''

ۆ ەەڵ  ۆǘی ەیەیی ەەەیی ەڵۆ ەی ەەەی ''ۆی''
Әۆەی ی ەەۆیی ە
ەڕی ی ۆ!
ەەی ی ەە ەەی ەە!
ەەە ۆ یی ۆییی
ۆی ەەۆ '''' ی ەڕەە ۆ ییە
یەی
ەیەی ە ۆ ەیە ەەی ώی ەی ەەەی
ە یەی ڵەەی ۆی ە ڵ
ەەڕ ێی ییەییەە ۆ ەڕی ە ەێی ۆی  یی
ە ۆەییی ی ییە
ە یەیییە
ۆ ەەڵ ێی ەەی ۆ ە ەی ە ەەی ''ۆی''
ۆی Ǎ
ێی ۆ ی ڤی ەەڵ ی ی
ە ǁەڕەیە ەیی ۆԐێڕی ە یەەی ی ی ەҡ ەی ە ی
ۆ ەێ ە ە Șʿ
ەڕی ەی ەی ەώی
یە ە 29
ەیی یی ەەەیی ەۆڵڵ ەێ ەی ێی
ەەڵەی ۆی ە
یەێیی ەەەیی ϡ یەەی  یەی ەە
ەی ەی یەϡ ەێەی
ەەەە
یەەییەی јەە

ەە ەەی ێ ەێڵ
یی
ەەەی ەی ەјیەی ϡ ە ϐەییی ۆەی ە Ϙی
ەڕ ەە  ێ ی ەی
یە 27
ەڵ ی ڵ! - ەی ە  ۆیی
ەڵ ی ڵ
ێی ەەڵ ە ەێەە ەیی ''یی''ԡ ە یی یە

ەڕی ە یە ێەی
ێی یی یǘەەی ی ە ەڵە ەەڵێیی یی
ەј ەی
ێە
ێ ۆە یییە ەێەییە ەێ
ەی یە
یڤی 24 ۆەی ەڕی ی ە
ە ەەێ
یێۆی ییە!
یە ە 26
ەەی ی ەی
ێی ۆەی ''ی'' ەەڵ ی ی ەە ە ەی ەڵەی ی
ێی ۆەی ''ڵی'' ەەڵ ۆ ێ ەیی ەە ە ەی ەڵەی ی
ەیی یی یی ەێ

ەەەی ۆ ەی!
ە Ԙەەی ǘ ەی یییە
یە ە 25
ەە ەј ڵی ییە!
ێ ی ە ە ی ە ۆ ەێیی ەەەی ێ
ەەیە ۆ ە ەڕۆەڵی  
ۆەڵێ ە ەە ە ێە ی
ی ە ی
ј ێەیی
ەی ە ەیێی ی ێی ی
ی ەۆی ەێʡ ە ڕێ
یۆەی ڵ ی
یە: ʘیە ەیی ǘی ەەەیی ە
یە 24
ەڕێ ۆ ەۆی 2012
ەەی ی: ڕەە ەەی ێ ێ ڕەیی
ǘ ەە یی ǘە ώیەی ەە
ی ی ە
یەی ەەەیی (١) ۆەڵیەیی ەەڵی ەی ە ۆ ۆڤیەیی

ی ی ە

ۆی ەەی ی ۆی ەەی - یە
یەیە ەەڵ ەۆەی ۆی ییی ەە
ێەی ی
ەیەی ە ۆ ەڕێ ەۆی ەێی
ێێی ەەییە
ە
یی یی ێەەیی ییەی ەǘیەی ێۆی یە
یە  ە 23
ی ی

ەەی ڵی ǐەی јی ییە

ەە ی ەڵێ ەە ەە
ەی ە ەە ەێ ρەەیی ϐە ێەیی ی ێ
ۆی ی .... ەەێ
ۆی ییی ی Ҙǘی
ۆ ێەێەی ەی ١٤٠ ێ ە ەǘە ێە ەی یەی ەە
ە ەێ ەەێی ۆەی ǘ ی ی
ەەڵۆ
юێی ییی ێ ەێ ەیی ڵۆی ەیی یی یǡ ێییە ٣٣ یەی ڵی ەییەە
یەێیی ەەەیی ۆەی
ێە ۆ ەڵەی ͘ە ییە
یێی ە ەە ەۆێ
یەێ ەڕەی ی ی ێە یۆ ی ێ ە
ە ێێی 250 ڵە

ۆی ەەۆی ەڕەە ۆ ییە

 

ەیە ەەڵȎە ێەیە ۆ ەێەەی ەی ەەی ە
ەەی: ی ی ە ۆی ۆە ەیە
یە ە 22
یەی ۆەی یی ەەڵ یەی ەەەیی ی ی
ەیϘی ۆڵەەی ێ یەی ەۆەڵیی ە
ێ ەە ی ە ییە
ەە ییە ەییە
ۆڵی ەی ڵی ە
ڵی ەی ەیەەە ەێ ەی ۆ ی

یەی ی
یە ە 21
ە (ǐ) ەی ǐی ەڵی ەە
ێی ۆەی ''ەێ'' ەەڵ ی ی ەە ەڵۆییەی ەییەی ی
ۆی ەڵی ەەەییەە ەەڕێ
ەی یە
ە ەێ ڵێ ەڕەە
ەە ǘە
ەێەۆ ەڵ ەەە
ەێ ی ''ەەی ڵی ەјیەی ەەەیی'' ەێ!
یە ە 20
ەەێ ەی ی ە ەەی ی
ەی ەەڵی ەی ێ ە
ەە ەەەی ی ەی
ەј ەەی ەی
ϡ ە ەەی ە یەی ی ییە
ەڕی ێ ێ ێ ەێ ەюەەیی ەەەیی ϡ ی ەەی ǐیјەی !
ەە ەەӡ ی ەڵێی
ۆەی ەی: ۆەەیە ۆ ێ ە یی یۆ
یە ەەڵ ۆ ەە ەیی
یە ەەڵ ۆ ی ەی
یە ە 19
ǘ ǘ ەەۆیی
ێҐی ەە ە 90%ی ێییە ی ەێە
ەی ەەەیی ەڵێ: ەۆ ەی
ەیϘی ەە ەۆ ەەێی یەی ەیەی ەی
ەی ڕەیەە ۆ یی ەەڵی ی ی ǐیј
ێەی ێ ێ ۆ ەǘ ǐە!
ەە ەەڵی ی ێە ێەێʡ ەی ە ەە ەە
ە ەڵەیەی یەی ۆەی ی ێ
ەیەی ێەی ەیی ی ێەی ۆەڵی
Ǎ΍ی ە ۆڵەی ە
ەی ەەی ی јی
ۆەڵی ەڕ ی : ی ڵ
ەی ەێ ی ەەјی ێەی ییە
ۆێێی ێی یەی
ەی ی ەەی ە ە ێە ۆۆیۆ ی
یە 18
ۆی ڵە ە ی ەڵ ەەە
ەی ە
ی ە ە ەǎەڵ ڵەە
ێی ەی ەەی ڕەۆ ەێ ەی ǐیјەیە
ەڕەەی јی یی
ێڵ ... ی .. ǐەە
ۆە ۆ ی ۆە ە
ەјەی ەەی ەی ە ەێی ەۆی ەی ۆە
ەی ە ە
ەێەی ۆەڵەی ێ
ەە ەۆەە ۆ ەڕی ۆ ە ۆ
یی ǐیјǡ ی Ґј!
ەэەی ی ەەەەی ǘەی ۆەێ
ەەی ی ەیی ۆییەەە
ۆڤی یە ە 17
ۆی ەەێەی ەەۆیی 1, 2, 3
یەی  
ەۆ یە ی ۆ ۆ ǘ ە ی
ی ەە ێی ی ەیە
ی ی ەڵەی ی  ە ێیییە

 

ەێ
ەی ۆەی ەەەیی ی ێڤە ەјەە
ێێ ۆەی ''ۆ'' یی یەەی ێی ەڕ ی ێۆی ێ
ەی ەییە ۆ یی
ێڤە ۆ ۆڕییەی ە
ەڵەی ەی ۆەی ی ێ
ێەی ەەی
ە 24 ʎێ ەǘ ە ەەی
ی ی ە 20 ڵی   ییۆ
ۆەڵی ی ەە
ێی ی ۆە ەەیە ۆ ەیی ەێ ی ەییی ێ
ییە ەڵی ǐیјی
ۆییەی ەی ەەڕ!
ی ەێ ەەڵ ە ۆە یەە ەێی Ȏی
ە 17ی ەە (ی) ە ڵە ۆە ǐەی ەە
ەی ی ەەەە
ە ەەەی ەە
ۆی یی ەڕۆەی ەەەی ۆڕ ǘە
ەەی یی ەەۆیی ەڕۆەڵی
یە - ە 15
ەی ێەێی ۆییە! - ە ە ی ییی  ی
ەەی ێی ۆەڵی ڕۆەی ώەǘ
ە ەە ەڵێ - ەی ەڤە
یە ەǘی ڵ ەјەی! ی ەێیە!
ەێ
ڵەی ێە ەەی ڵەی ێە ێ
݁ەە ەەی ەەەیϡ ڕیەی ەیەی ەϐەی ڵی ەی ێ
ۆی ەێ ۆێ Ș
ی یە
ەەە ەەە ی
ەی ێ یەیە
ێی ''ە'' ەەڵ یەە ەەی ۆ ەەڕەی ەە
ۆۆیۆێی ەەۆ ەۆیە ەەی ە ە
ییە
ێەییەی ێ ێ
ەەی ێی ەەی ی ەەۆیی
ەی
ەی یەʡ ەیی ەڵێ ەەی ەی ە ەەڵە Șە ە ێە ەە
ێ ەڵی ە ەەڵە ەێ
ڵی ەەێ ەە ەʘی ەڵەی ی ەی
یە 14
ەی ی ەەەە
ێیێ ۆ ی ە ەێ ی یەەی ۆەڵی
ǘ ەە ە یێ Șەی
ێی ۆڤی یی - ە (21) ەەڵ ی ی
ی یە ... ی ێ ۆڵی ەیەەی ەێʿ
ێ ە ە ەەە یەە
ǘ ەە ی ەی 140 Șە ە ە 250 ێ ۆە
یەە یەیییە ی ێە ەی ە ەی
ەی ڵۆە ەیی ەەەییەە
ەەی ی ڵیی ۆۆیۆی ی ە
ەە ڕی ەییە
ە ەە ەڵێ - ەی ە
ەە یەی یѡ ۆی ەی ێ
ۆڤی یە ە 13
ەە ۆڵە ە یە ە ەە
ەەی ەەی ی ەەی ی - ەە
یӘۆێیی ی ە ۆیϘی ەی ی - ەی 4
یӘۆێیی ی ە ۆیϘی ەی ی - ەی 3
یӘۆێیی ی ە ۆیϘی ەی ی - ەی 2
یӘۆێیی ی ە ۆیϘی ەی ی - ەی 1
ەیەی ەەێی ێی یەییەە ەیی 52 ڵەی ەی ǎی
ە ەەەە ێە ی
ەی ەۆی ێޡ ی ێ ە Șە
ە ەǍێ ەە ەەی ۆ ەەەی ەە
ەی یѡ ەەە ێی ەڵێی ەсێیی ۆ یێی ڕ
ە ەە ەڵی
یەی ۆەڵ ەەی یە ە ۆ
ۆڕ ەێ ی ە ەەڵێی
ەی ەۆ ێӘ
ەۆی ەڵ
ەۆی (یӘۆییی ی ە) ەێە ەڵەڕە
ەەڵی ە
ۆڤی یە ە 12
یەʘ ەە ەەەییەەە
ەە ێ ۆییی ەەەی ەێ
یەی ڵیی ǁەڕی ە یێ
ەەی ڵی ەەڕەییەی
ەڵەە ەѐەێ ۆ ەییە
ەی ە ڵەی ەڕێەی یی یی
ەی ی
ە ەی ێ ەی ە
ەەەی юێی ەەڕەی ەەی
ەەی ۆڕییەی ە ییەی ەێ
یەی ی ی ێ ی
ەە ەەییە ەەی ەەڵ
ی ێی ǘ ەە Ȑ
ییی ەێەە
ەڕێ ەۆی ەێ ەێ ە ە
ۆێی ەێ
ۆڤی یە ە 11
ەۆی ەە
ەјی ەیی ە ەی ەی
ەەی ی یەە ەۆ
ǘ ۆەڵʡ یەێ ەێ ێȍێ
یی ە ەی ەۆ
ێە ۆۆیۆ ی
ە ەی ǘۆی Ȏیی ێ - ۆ ەی یڤڵێی ێەڵەیی
ەѐەی ێی
ǘ ەϡ ە ەۆە ەی ۆی ۆەی ێ Ґ ە
ەѐی ەەێ
ەەەی юێی ەەڕەی ەەی
ەەی ێە ەێ ۆȘێ
ەی ەی ەی ۆی ۆە ەەەیە ەی ەڵەە
ەی ەەەیی ێەڵێ: ڕۆ ڕۆ ەێ ێڕێی
ەیی
ەێ ڕۆ ەی ەڵȎی
ەیەی ە ۆ ەڕێ ەی ǘ ە ی ەۆی ەێی

ۆڕ ی یی
ǘ ی ەی ەێی ە
ۆڕ  ەی
ی ەڵی ی ەەەەی юێی یۆ یۆێ
ەیەەی ۆڕ ی ەەەڵʡ ەەێ!
ەڵیە ی ەەڵی ϡ ی ی Ґە!
ۆ ێە ۆ ǁەڕی
ە
ییە ە ەەیەی ۆ ώیەیی ێیە
ەەی ۆەە ەە ی ǘە ەڵǐێ
ۆڕ ەڵێ: (ەەی ڕ ێیەڕێ) ە ێەیی ۆی یϡ ەێ ەێەڵێی
ۆی ێەی ϡ ێەی ǐیј ەەەۆیی ۆیی!
ەەی ی ێەڕ
ەǘی юێی ە ۆەڵێ ە ە ە - ەی یەە
ی ێی ۆ ە ۆ ی ەی Ґەە
ەیی (٦٥) ی ڵڕۆی ەی ۆی
ێ捘ەی ەڵ
یۆەەی ی ەە ەڵەێێ ی ەەی ەی ێ
ە ەی ەە ەсە ی ەەی ە ۆەی
ڵ ȍێەەѡ   ەȍێە ڵ- ڵە ەەی ۆەڵیەی
ۆ ڵەڕە ێ یە ەیەی یی ۆ ێەѐە
ی ەیەی ەј ەی یە ەǘی
ǘۆیی ێ ییە ی ێێەی ێ یەیییە!
ەیە یەی ێەی (ۆی ێی) یە!
ەەی юێی ە ە ە ە
ەی ە ۆ ێی ێی ۆی
ێ ێۆیە ی ǘ ی ێێی!!
یی ۆی یۆێ
ەڵێ ۆ ێی ێی ۆی

ʐییی ێ ی ەە ەۆی ییی ێی ی ۆڤی Șە ۆ ەѐی ەڵی ی ۆێ

یۆی ی ە ەیەی ی ەە
ۆیی ۆەێ ǁۆʡ ی ۆی ەەیە ۆ ە
یی ۆ ۆڵ ێێ ەە ێۆی ەی
ەی ێەێی ۆییە
ۆڤی ''ۆە'' ە٢
ەەیییەە
ۆ ێ یی ۆ ی ی ی 坘 ! - ی ی坘 ی
ی
ј ۆێ
ی ی
ی坘ی ڵ ۆ ڕێ ǘ یی ی
ۆ ێ یی ۆ ی ی ی ی ۆیی 坘 ! ی 12 ۆیی
ێ ی '''' 坐ڵ Ә یی
ێ ێ ۆۆیۆی ی ێ
ڵی ی یی
ڵ ی یی ڵیی ییی坘

坘ی ی 坘ی э坘ی
坁ێی ێیی ۆڤ ڵی یی ی ǎڵ
ۆ ێ یی ۆ ی ێی ڕی 坘 ! ی ی
ј! ی ۆی с坘坘یی
ڵێی ۆ ǘ ی ێ坐یی یی ی
ڵێی 坘ی Ԙی یی ی ێی ڵ
坘 یی ێ!
ێی یی 坐ڵ ی Ә یی
ڵێی ǐیјی 坘ی ی - ی ۆیی
ǘێی ێی ێی
ی ۆی юێی
ۆ ێ یی ۆ ی ۆ یی ۆԐێڕ 坘 ! ی 10
ی () ی ()
....
ۆǁی ی یی 坐ی ی ۆڕۆڵی ۆڤییی ڕ
ێێ ی یی ڵ
坐 ی坘 ی ێ 坁 ی坡 ێ
ۆ ێ یی ۆ ی ی ۆ 坐یی 坘 ! ی 8
ۆ ێ یی ۆ ی ی ǘ 坘 ! ی 7
ی坘 ێۆیی ی ی ǘی یی ێیی ی ێی
ۆ ێ یی ۆ ی یی ڵ 坘 ! ی 4
ۆ ێ یی ۆ ی ۆی یی 坘 ! ی 3
ۆ ێ یی ۆ ی 坡 ی 坘 ! ی 2
ۆ ێ یی ۆ ی 坡 坘 ! - ی 1
ǘ یی ی یی ۆڕ یی
ی
ێیی ی ی - 2

 

یی ѐی ی ڕی ی
ێیی ی ی - 1
ی ڤیی
ڵێ ۆ ی ێ ییی ێ ی ۆ ی ی 102
ڵێ ۆ ۆی ی
ێ ''ǘی'' ی塝 ۆ ۆی ی
ێیی坘ی ''یی'' ј ی 坘ی
坘ی ێ
ڵی ی ێی ڵی ʘیی ی 坘
ی ێی یۆیی ێ
ڕۆی ۆڕیی ێۆی 坘 ی ۆ ڵ ۆ ی ۆڵی ڤی
ی ۆی ی ێی юێی ǐیјی ј
ۆۆ
ۆ یڤی Ȑێ
ۆێی ێی یی ۆی ی ǐیјی ێ ێ 坍ۆڕێ
ۆ ڵ ێ ǘ ǘێ
ێی ڵی ی
یی '''' 坐ڵ ݘۆ ۆی ی ی
ی ی
јی ۆ ی () ییی